Ballet

Jun88-Khoan nổ mìn hầm lò, 2 công nhân thương vong ở Lào Cai